Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu GamesiteTV:

  • 1. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (Regulamin)  zawiera ogólne warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu gamesitetv.wordpress.com.

2.Każda osoba korzystająca z serwisu (zwana dalej Użytkownikiem) akceptuje warunki Regulaminu.

  • 2. Zasady korzystania z Serwisu

  1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.
  2. Użytkownik może zostać zablokowany lub czasowo zawieszony w przypadku gdy:

 1. Swoim zachowaniem narusza prawa osób trzecich

2.Używa w stosunku do innych Użytkowników słów powszechnie uznanych za obelżywe.

3. Wykorzystuje Serwis w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem np. reklamuje inne Serwisy,  kanały Youtube, Fanpage, a w szczególności witryny konkurencyjne.

4. Narusza prawo, postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, oraz wykazuje się niską kulturą osobistą.

  • 3. Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

3. Osoby odpowiadające za prowadzenie Serwisu gamesitetv.wordpress.com zastrzegają sobie prawo do zmian zapisanych w regulaminie, oraz wprowadzenie ich w czasie natychmiastowym.

Reklamy